منطقه جيرفت در جنوب شرق كشور با جمعیتی نزدیک به 200 هزار نفر و قابلیت های بسیار مناسب در زمینه ی توليد محصولات زراعي و باغي و همچنین كشف اشيای باقی مانده از تمدن جيرفت، به عنوان منطقه اي استثنايي و خاص محسوب مي شود. وجود واحدهاي صنعتي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي همراه با تعداد قابل توجهی دانش آموخته دانشگاهی و اعضای هيات علمي بومي از ویژگی های بارز شهرستان جيرفت تلقی می شود.