متقاضیان ورود

- گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)

- شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)

- واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D )

 استقرار واحدهای فناور

واحدها پس از پذیرش با توجه به سابقه، تخصص و تجربه تیم کاری در یکی از دوره های زیر پذیرش می شوند:


دوره پیش رشد:

تعریف: دوره ای است به منظور حمايت از هسته های تحقيقاتی و گروههای کاری که شرط لازم برای حضور در دوره رشد را دارا نمی باشند.

طول دوره: 6 ماه و قابل تمدید حداکثر تا 9 ماه

سقف اعتبار: 500 میلیون ريال

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف ساخت نمونه آزمایشگاهی، تهیه بروشور، ثبت شرکت، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره پیش رشد به دوره رشد ارتقاء می یابد:

- تثبیت یا پیاده سازی ایده

- تکمیل تیم کاری و ثبت شرکت

- تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره رشد

 

دوره رشد:

تعریف: دوره ای است که طی آن واحدهای فناور مستقر در راستای ایجاد ساختار سازمانی و پیاده سازی ایده (تولید محصول/ ارائه خدمت) فعالیت می کنند.

طول دوره: حداکثر 3 سال

سقف اعتبار: یک میلیارد ریال

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاه های داخلی ، پیاده سازی ایده ، تبلیغات و بازاریابی ، مالکیت معنوی و خدمات پشتیبانی هزینه می شود.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره رشد به دوره توسعه فناوری ارتقاء می یابد:

- پیاده سازی و تست کامل ایده

- تشکیل و تثبیت ساختار سازمانی

- ورود به بازارهای داخلی

اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، استقرار در فضاهای مستقل ، تبلیغات و بازاریابی ، ثبت پتنت ، توسعه ایده و فعالیت های فناورانه واحد هزینه می شود.

 درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد می تواند تقاضای استقرار در پارک را نماید:

- ورود به بازارهای ملی و بین المللی

- استقرار در ساختمانهای توسعه فناوری

- توسعه کمی و کیفی فعالیت های فناورانه واحد