سنسور TDR اندازه گیری رطوبت خاک(soil moisture)
واحد/سازمان: شرکت فرادانش تمیس کارمانیا
مدیر عامل : علی اسدی
وضعیت محصول : نمونه آزمایشگاهی
آدرس : کرمان، آبنوس،کوچه 26 آبنوس ،ساختمان دانش، طبقه دوم واحد 201
مشخصات محصول :
سنسور TDR اندازه گیری رطوبت خاک(soil moisture)