کیت حفاظت فردی، استفاده از این لباس به خصوص در مواقعی که بیماری‌های ویروسی ( مانند covid19 ) شیوع می‌یابند برای کادر پزشکی شاغل در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها ضروری می‌شود.
واحد/سازمان: شرکت فناور سارین طب آریا رفسنجان
مدیر عامل : آقای مجتبی سجادیان
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان میدان انقلاب مرکز رشد و فناوری
مشخصات محصول :
کیت حفاظت فردی، استفاده از این لباس به خصوص در مواقعی که بیماری‌های ویروسی ( مانند covid19 ) شیوع می‌یابند برای کادر پزشکی شاغل در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها ضروری می‌شود.