سامانه جامع آموزش و آزمون LMS تیزآزما
واحد/سازمان: مرکز نوآوری مستقر در مرکز آموزش علمی کاربردی نوبنیاد سیرجان
مدیر عامل : فاطمه پورشهسواری
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : سیرجان، انتهای بلوار شهید عباسپور، شهرک صنعتی شماره یک، خیابان صنعت یک
مشخصات محصول :
سامانه جامع آموزش و آزمون LMS تیزآزما