پانسمان و داربست بیولوژیک EchinoDerm، با توجه به وجود مقادیر فراوانی از کلاژن در ماتریکس خارج سلولی پوست، از این داربست طبیعی می توان بعنوان یک حامل سلولی و جایگزین پوستی از ضایعات استفاده کرد
واحد/سازمان: بوم زیست یاخته
مدیر عامل : دکتر مجید فصیحی هرندی
وضعیت محصول : نمونه اولیه
آدرس : کرمان – پارک علم و فناوری
مشخصات محصول :
پانسمان و داربست بیولوژیک EchinoDerm، با توجه به وجود مقادیر فراوانی از کلاژن در ماتریکس خارج سلولی پوست، از این داربست طبیعی می توان بعنوان یک حامل سلولی و جایگزین پوستی از ضایعات استفاده کرد