اهداف و شرح وظایف

  1. انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات.
  2. دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
  3. رسیدگی به اسناد و سیستم­های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.