اعضای هیئت رئیسه

  • دکتر محمد جواد آروین رئیس دانشگاه
  • دکتر داریوش افضلی رئیس پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
  • دکتر مسعود ترکزاده رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان
  • دکتر علیرضا عسکرزاده معاون اداری ومالی دانشگاه
  • دکتر  رضا دهقانی پشته رودی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
  • دکتر  محمد رضا لشکری معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دبیر هیات رئیسه

  • دکتر حجت الله مرادی  رئیس حوزه ریاست                                         

اطلاعیه ها (بایگانی)