دکتر علي اسماعيلي

مهندسی عمران - نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري

دکتر رضا حسن زاده

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر فرزين ناصري

منابع طبیعی
استادیار
گروه پژوهشي اكولوژي

دکتر سعید نیازمردی

نقشه برداری
استادیار
گروه آموزشي مهندسي نقشه برداري