حوزه ی ریاست پارک شامل مجموعه هایی است که به صورت مستقیم تحت نظارت و مدیریت رئیس پارک فعالیت می کنند. براساس نمودار سازمانی پارک، دفتر ریاست پارک، روابط عمومی و بین الملل، معاونت فناوری و نوآوری، مدیریت مراکز رشد واحدهای فناوری و معاونت پشتیبانی زیر نظر مستقیم حوزه ی ریاست پارک فعالیت می کنند.

پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغالزایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است پارکهای علم و فناوری، محیط هایی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای ،شرکتهای فناوری کوچک و متوسط واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاهها به فعالیتهای فناوری اشتغال دارند هدف نهائی این ،همنشینی ایجاد چشمه های فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش های عمده ای از فعالیتهای منتهی به محصولات فناوری در این پارکها به صورت حرفه ای قابل انجام باشد. اهم این فعالیتها شامل بازار سنجی ایده پردازی، پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونه سازی، طراحی صنعتی، استاندارد سازی، تدوین دانش فنی، ثبت مالکیت فکری، فروش و عملیات مستشاری بعدی برای تحقق محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می باشد. همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فناوری جهان از اهداف راهبردی پارکهای علم و فناوری است.