لیست دوره های آموزشی سال 1396

ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری
1 نحوه تکمیل اظهار نامه مالیاتی 6 بهار
2 اصول راه اندازی ومدیریت کسب و کارهای کوچک 5
3 تهیه و تنظیم طرح تجاری 5
4 آشنایی با انواع قراردادها و نحوه ثبت آنها 4
5 آشنایی با قانون کار بیمه و تامین اجتماعی 5
6 آموزش اصول و فنون مذاکرات تجاری 5 تابستان
7 آموزش اصول و مبانی برند سازی 5
8 مدیریت تشریفات 5
9 آشنایی با نمایشگاه و مفاهیم نمایشگاهی 5
10 اصول و مبانی مستند سازی 5
11 اصول قانون تجارت 4 پاییز
12 آشنایی با بازاریابی بین المللی و نحوه آماده سازی محصولات جهت صادرات 5
13 آشنایی با روش های جذب سرمایه گذاری 4
14 تیم سازی و روش های کار گروهی 4
15 اصول راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای کوچک 4
16 تهیه و تنظیم طرح تجار ی 4 زمستان
17 حسابداری مقدماتی و پیشرفته 6
18 آشنایی با حقوق کار، بیمه و تامین اجتماعی 5
19 اصول بازاریابی و تحقیقات بازار (بازار یابی اینترنتی)  5
20 ارزش گذاری فناوری 4
21 آشنایی با قوانین ومقررات مالیاتی 4