نام و نام خانودگی: رضا زارع پور

تحصیلات: مهندس صنایع

سابقه کار:11 سال

اطلاعات تماس

تلفن:03432221636

داخلی: 15

آدرس الکترونیک:reza.zare@gmail.com

 
 

نام و نام خانوادگی: مرجان فرهمند

تحصیلات: مهندس برق گرایش مخابرات و لیسانس شیمی

سابقه کار: 27 سال

اطلاعات تماس

تلفن:03432266904

داخلی:16

آدرس الکترونیک: mj_fd@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی: زهره شریف زاده

تحصیلات: دبیری زیست شناسی

سابقه کار:23 سال

اطلاعات تماس

شماره تلفن:03432225300

داخلی: 14

آدرس الکترونیک: sharifzadehzohreh@gmail.com

 


نام و نام خانوادگی: مهدیه مهرابی راد

تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی

سابقه کار: 13 سال


اطلاعات تماس

تلفن:03432266904

داخلی:30

آدرس الکترونیک: reportmsp@gmail.com