شرح وظایف مدیریت بازاریابی و ارتباطات

  • آگاهی دقیق از وضعیت فعالان عرصه تحقیق و پژوهش ( فناوری) در داخل و خارج از کشور به منظور جلوگیری از دوباره کاری یا موازی کاری
  • بازتاب نتایج تحقیقاتی به مراجع مصرف با استفاده از روشهای تبلیغاتی و ارتباطی مناسب
  • برنامه ریزی و ارائه رهنمودهای لازم و نظارت بر فعالیت های مربوط به تجاری سازی فناوری موسسات و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای مستقر در پارک و مرکز رشد
  • همکاری با واحد روابط بین الملل در جهت اخذ حمایتهای مالی و علمی، تجهیزاتی مؤسسات علمی و فنی داخلی و بین المللی از طریق انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های متقابل
  • اشراف بر کلیه تفاهم نامه های همکاری، مقاوله نامه های علمی، فرهنگی و تجاری که دولت با سایر کشورها منعقد می نماید
  • ارائه رهنمود و نظارت بر کمپینگ تبلیغاتی شرکت های مستقر در پارک
  • همکاری و نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی تخصصی (بازاریابی، کارآفرینی و غیره) و تدوین محتوای دوره های مربوطه
  • سرپرستی، نظارت و راهبری فن بازارهای استان کرمان
  • سرپرستی و نظارت بر چگونگی حضور پارک و موسسات مستقر در نمایشگاهها و یا برپایی نمایشگاه های تخصصی