شرح وظایف رئیس خدمات فنی ـ تخصصی

  • برنامه ریزی در جهت چگونگی بهره برداری از امکانات و خدمات فنی ـ تخصصی موجود در راستای نیاز شرکتهای مستقر شامل خدمات کارگاهی، آزمایشگاهی، نرم افزاری، سخت افزاری ، خطوط ارتباطی ، کتابخانه و تدوین و بروز نمودن تعرفه ارائه خدمات
  • انجام برنامه ریزی های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی متناسب با نیازهای واحدها و موسسات مستقر در پارک در جهت ارتقاء دانش و تقویت مهارت های تخصصی واحدها
  • اجرایی کردن سیاستهای طراحی شده در راستای بهبود امکانات موجود
  • آماده سازی فضـــاهای اختصـــاص یافته به ســاکنین جــدید مراکز ( پارتیشن بندی ـ کابل کشی،...)
  • نظارت بر حسن ارائه خدمات به مراجعین
  • تهیه و تدوین پیشنویس آیین نامه و دستورالعمل های راهبری جهت استفاده بهینه از امکانات پارک توسط موسسات
  •  تلاش برای انعقاد قرارداد خدمات تخصصی با ارگان های دولتی و خصوصی بیرونی با هماهنگی معاونت فناوری
  • ارائه گزارش از فعالیت های صورت گرفته به معاونت فناوری