شرح وظایف مدیر مؤسسات

 

 • تلاش جهت شناسایی شرکت های بزرگ و ترغیب آنها برای حضور در پارک
 • تلاش جهت استقرار واحدهای R&D شرکت ها در پارک
 • ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت های موجود در پارک و مرکز رشد
 • برقراری جلسات منظم با مدیر عاملان و اعضا شرکت های مستقر
 • انتقال نظرات، انتقادات و پیشنهادات شرکت های مستقر به مسئولین پارک
 • گرفتن گزارش منظم از فعالیت های شرکت های مستقر
 • تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه پارک
 • تهیه و تدوین قرارداد برای طرح های خارجی با مجری طرح
 • تهیه و تدوین فضای مناسب جهت استقرار شرکت های جذب شده
 • بررسی حضور و غیاب اعضا شرکت ها
 • دریافت درخواست استقرار شرکتهای فناوری در مراکز رشد
 •  تشکیل کمیته های تخصصی با توجه به موضوع فعالیت مرکز رشد و استفاده از نظرات کارشناسی آنان در بررسیهای اولیه
 •  جذب شرکتها و مؤسسات فناور با استفاده از نتایج فعالیتهای تبلیغاتی روابط عمومی و بین الملل و واحد ارزیابی و ارتباطات
 • برقراری ارتباط مستمر با مدیران مراکز رشد در جهت برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی و کنترل امور اجرایی واحدهای مستقر
 • انجام ارزیابی دوره ای از فعالیتهای انجام شده ، نیروهای موجود اعم از حقیقی و حقوقی در جهت همسو کردن آنها با اهداف اصلی مراکز رشد
 •  شناسایی نیروهای متخصص مرتبط با موضوع فعالیت جهت استفاده از نظرات کارشناسی آنها در کمیته های تخصصی و یا حمایت فکری و علمی و رفع تنگناها از شرکت های مستقر در پارک