شرح وظایف معاونت فناوری

 • تدوین برنامه عملیاتی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با توجه به وظایف محوله
 • سیاستگذاری در ارائه خدمات فنی و تخصصی به واحدهای فناور
 • نظارت بر اجرای برنامه های حمایتی در قالب خدمات فنی و تخصصی به واحدهای فناور
 • برنامه ریزی و تعیین خط مشی هایی با رویکرد عملی در امور بازاریابی و ارتباطات
 • شناسایی بازارهای جهانی و منطقه ایی در جهت اتصال نتایج فعالیتهای واحدهای فناور در قالب یک برنامه بلند مدت
 • شناسایی توانمندیها و امکانات برای ایجاد پیوند منابع علمی و فنی دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و فناوری و صنعتی استان با واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد
 • برقراری ارتباط با مراکز تصمیم گیری در اجرای پروژه های ملی، منطقه ای یا استانی مرتبط با فعالیتهای تخصصی واحدهای فناور
 • ایجاد امکان ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیق و توسعه کارخانجات و فراهم سازی زمینه حضور فعال آنها در مراکز رشد و پارک علمی
 • ایجاد امکان ارتباط تنگاتنگ با مراکز تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در جهت ایجاد فضای مناسب فعالیتهای مشترک علمی و فناوری
 • برنامه ریزی در جلب نظر مؤسسات علمی و فنی بین المللی به منظور برخورداری از حمایتهای مادی و معنوی آنها اعم از سرمایه گذاری ، مشاوره علمی
 • برنامه ریزی نحوه اعزام متخصصین، مدیران و فعالان واحدهای فناور به خارج از کشور به منظور شرکت در دوره های تخصصی ـ ویژه کنگره ها
 • برنامه ریزی ارتقاء توانمندیهای علمی فعالان واحدهای فناور از طریق برگزاری دوره ها، کارگاههای آموزشی و فراهم سازی امکان استفاده از امکانات آموزشی واحدهای فعال در داخل و یا مشترک با مؤسسات فعال خارج از کشور