شرح وظایف کارشناس برنامه و بودجه

  • همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مجموعه
  • جمع آوری، تدوین و نگهداری اطلاعات، مدارک، آمار، مصوبات و مستندات مربوط به حوزه برنامه ریزی
  • همکاری و مشارکت در دریافت و بررسی برنامه ها و بودجه های پیشنهادی واحدها و انجام بررسی کارشناسی در خصوص موارد پیشنهادی
  • تهیه و ارائه گزارشات عملکردی از میزان جذب، تخصیص و هزینه کرد برنامه های بودجه ای واحدها جهت ارائه به مقامات و مسئولین مربوطه
  • همکاری و مشارکت در تهیه و تنظیم بودجه های سالانه بر اساس نیازها و محورهای فعالیت پارک
  • تهیه و تدوین گزارش تحلیلی از وضعیت شاخص های بودجه ای و برنامه ای پارک