شرح وظایف  امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

 • اقدام در جهت استیفای حقوق پارک از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی پارک بر حسب مورد واحدهای وابسته در کلیه مراحل رسیدگی و اجرایی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی
 • رسیدگی و پیگیری، نظارت و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی مربوط به اموال و حقوق پارک علمی
 • ارائه مشاوره به کلیه واحدهای تابعه به پارک در خصوص انتخاب وکلا و مشاورین مورد نیاز
 • نظام مند نمودن وضعیت امور ثبتی اموال، معاملات و حقوقی پارک علمی
 • ایجاد ارتباط با مراجع قضایی کشور اعم از دادگاههای دادگستری، شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری و کمیسیون های مالیاتی، کارگری و اختلاف و اجرای ثبت اسناد واملاک بمنظور رفع مشکلات و پاسخگویی به کلیه ادعاهای مطروحه علیه پارک
 • تعیین نماینده حقوقی در هیأت ها، شوراها و کمیسیون های مختلف در چارچوب وظایف محوله
 • برقراری ارتباط پارک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین الملل و ارائه طریق در نحوه تنظیم، رسیدگی و حل و فصل اختلاف ناشی از عدم اجرای قراردادها
 • تهیه و تدوین نمونه قراردادهای مورد نیاز پارک با همکاری واحدهای تخصصی و اجرایی ذیربط
 • بررسی و تهیه و ارائه پیشنهادهای لازم در ارتباط با تنگناها، نارسائیها و خلاءهای قانونی موجود در پارک از طریق اخذ نظرات تخصصی معاونت ها و مدیریت های ذیربط
 • اظهار نظر نسبت به پیش نویس آئین نامه های و تصویب نامه ها و موافقت نامه و لوایح تقدیمی به هیأت امناء پارک
 • مسئولیت دبیرخانه امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات پارک
 • انجام و پیگیری سایر وظایف ارجاعی از طرف ریاست پارک