شرح وظایف ـ رئیس پارک

 

  • اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبه های هیأت امنا و شورای پارک
  • پیگیری عملیات طراحی و اجرایی و عمرانی احداث و توسعه پارک
  • ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری و واحدهای وابسته
  • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه برای ارایه به هیأت امنا
  • نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری و واحدهای وابسته برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با مفاد قرارداد بین واحدهای فناوری و پارک
  • برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای پارک
  • تنظیم گزارشهای عملکرد مالی و کاری، برای ارائه به هیأت امنا
  • افتتاح حسابهای جاری، سپرده امانی، اعتباری و غیره نزد بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر مؤسسه های تجاری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مذکور و همچنین دریافت و پرداخت به آنها بر اساس سیاست های تعیین شده از سوی هیأت امنا
  • تحصیل وام یا اعتبار، استقراض از بانک ها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه های دولتی و غیردولتی مطابق ضوابط مصوب هیأت امنا