معرفی روسای پیشین پارک علم و فناوری استان کرمان از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگی تاریخ شروع فعالیت تاریخ اتمام فعالیت طول دوره مدیریت
دکتر مسعود ترکزاده 96/10/09 ادامه دارد ادامه دارد
دکتر عباس قوام 93/12/26 96/10/09
33 ماه و 13 روز
دکتر فرشید کی نیا 91/07/10 93/12/25 29 ماه و 15 روز
مهندس مجید طهمورسی 90/07/10 91/07/09 11 ماه و 29 روز
دکتر امین باقی زاده 89/11/17 90/07/09 7 ماه و 22 روز
دکتر فرزین ناصری 89/07/14 89/11/16 4 ماه و 2 روز
دکتر مسعود رشیدی نژاد 84/08/23 89/07/13 58 ماه و 20 روز
دکتر عباس قوام 82/09/01 84/08/22 23 ماه و 22 روز