• دیگر همکاران حوزه ریاست :
نام و نام خانوادگی شماره تلفن پست الکترونیک عکس
مریم احمدی 03432220206 maryam.ahmadi6622@gmail.com

سعید معین الدینی 03432221636 moenadini.saeed@gmail.com