پارك علم و فناوري محيطي است كه در آن واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمان ها و صنايع، تحت پوشش و حمايت پارک قرار مي گيرند. اين مجموعه كه بصورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي نمايد، با گسترش فضاي خلاقيت و نوآوري و تعميق ارتباط بين دانشگاه ها، سازمان هاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم گيري دولتي، در جهت توسعه فناوري و علوم كاربردي تلاش مي نمايد.

 انجمن بین المللی پارکهای علمی(IASP: International Association of Science Park)، پارک علم و فناوری را اینگونه تعریف می کند:

  A Science Park is an organization managed by specialized professionals, whose main aim is to increase the wealth of its community by promoting the culture of innovation and the competitiveness of its associated businesses and knowledge-based institutions

 

براي دستيابي به اين هدف، يك پارك علمي، جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها، مؤسسات تحقيق و توسعه، شركت هاي خصوصي و بازار، به حركت انداخته و مديريت مي كند. در پارك علم و فناوري رشد شركت هاي متكي بر نوآوري از طريق مراكز رشد و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي شود. پاركها همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات با كيفيت بالا را فراهم مي نمايند.