آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  1. آیین نامه آموزشی دوره دکتری  تخصصی (phd)مصوب 8/8/1389شورای عالی برنامه ریزی (ورودی  های سال94 و قبل از آن)
  2. اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد(پذیرش در سال تحصیلی 95-94 به بعد)
  3. ایین نامه نحوه محاسبه ده درصد برتر استعداد درخشان کارشناسی ارشد
  4. آیین نامه مورخ ۱۶ اسفند ۹۶ در خصوص ارشد استعداد درخشان