شرح وظایف معاونت فناوری

  • برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تخصصی به منظور تجمیع امکانات و توانمندی های آنان در راستای اهداف پارک.
  • نظارت بر روند ارائه خدمات تخصصی و کلیه موسسات و واحدهای مستقر در پارک
  • نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حوزه فناوری پارک.
  • اولویت بندی زمینه های فعالیت پارک و مراکز رشد در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب توسط مراجع ذیصلاح
  • نظارت بر روند پذیرش موسسات واحدهای فناور در پارک.
  • نظارت و سیاستگذاری در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک.
  • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری و مراکز خدمات علمی و دیگر مراکز مورد نیاز پارک.
  • برنامه ریزی به منظور جلب نظر و اخذ مساعدت های مالی و فنی مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و تخصصی داخلی و خارجی.
  • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق .