ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

شماره فاکس

عکس

1

فرشید کی نیا

معاون دانشجویی و فرهنگی

03433778516

03431623332

 

2

علی عمادیان

مدیر امور دانشجویی

03431623246

03431623332

3

کامبیز مسلمی

رئیس اداره امور فرهنگی

03431623241

03431623332

4

محمد حسین ابراهیمی پور

رئیس اداره تربیت بدنی

03431623313

03431623332

 

5

 

 

 


 

6

محبوبه خالقی

مسئول دفتر

 

03433778516

03431623108

03431623332

7

زهرا کاظمی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

8

اعظم حسینی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

9

بتول شفیعی

سرپرست خوابگاه خواهران

03431623191

03431623332

10

رضا ساکی پرست

سرپرست خوابگاه برادران

03431623110

03431623332

11

حلیمه علیزاده

کارشناس تغذیه

03431623268

03431623332

12

مرضیه قدیمی ماهانی

کارمند سلف

03431623268

03431623332

13

 

پزشک دانشگاه

03431623168

03431623332

 


اطلاعیه ها (بایگانی)