امکان سنجی برای تولید انرژی با بکارگیری بیوگاز حاصل از ضایعات گندم در سیلوهای مکانیزه
واحد/سازمان: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان
مدیر عامل : داریوش ماهری
وضعیت محصول : نمونه اولیه
آدرس : کرمان -بلوار شهید صدوقی سه راه سیلو روبروی ناحیه انتظامی
مشخصات محصول :
امکان سنجی برای تولید انرژی با بکارگیری بیوگاز حاصل از ضایعات گندم در سیلوهای مکانیزه