ساخت غشاء نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون برای حذف فلزات سنگین از منابع آب آلوده به روش الکتروریسی
واحد/سازمان: اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان
مدیر عامل : داریوش ماهری
وضعیت محصول : مقاله چاپ شده
آدرس : کرمان -بلوار شهید صدوقی سه راه سیلو روبروی ناحیه انتظامی
مشخصات محصول :
ساخت غشاء نانوکامپوزیت اولترافیلتراسیون برای حذف فلزات سنگین از منابع آب آلوده به روش الکتروریسی