درپوش گل گذاری ،بهینه سازی بخش کل گذاری چال های آتشباری در معادن روباز،
واحد/سازمان: شرکت مهندسی گهر فردیس سیرجان
مدیر عامل : عباس خواجوئی سیرجانی
وضعیت محصول : نمونه آزمایشگاهی
آدرس : سیرجان.منطقه ویژه اقتصادی سیرجان.مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه صنعتی سیرجان
مشخصات محصول :
درپوش گل گذاری ،بهینه سازی بخش کل گذاری چال های آتشباری در معادن روباز،