تولید نرم افزار جامع مدیریت کلینک ها و مراکز درمانی، نرم افزار مدیریت مراکز درمانی شامل ثبت اطلاعات، نوبت دهی، انبارداری، ثبت تعرفه های بیمه و حسابداری مرکز می باشد و پزشک می تواند کلیه اطلاعات بیمار،درمان ها و نتایج آزمایش ها را در یک مجموعه مشاهده یا گزارش گیری نماید
واحد/سازمان: شرکت ویرا شبکه ایده آل
مدیر عامل : علی اکبر مجیدی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : کرمان خ سعدی کوچه یک، پلاک یک
مشخصات محصول :
تولید نرم افزار جامع مدیریت کلینک ها و مراکز درمانی، نرم افزار مدیریت مراکز درمانی شامل ثبت اطلاعات، نوبت دهی، انبارداری، ثبت تعرفه های بیمه و حسابداری مرکز می باشد و پزشک می تواند کلیه اطلاعات بیمار،درمان ها و نتایج آزمایش ها را در یک مجموعه مشاهده یا گزارش گیری نماید