کود زیستی مایکوریزی/قارچ دارویی گانودرما/قهوه گانودرما/الکل /محلول ضدعفونی دست
واحد/سازمان: شرکت ریشه گستر ویرا
مدیر عامل : ابراهیم صداقتی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان دانشگاه ولیعصر، مرکز رشد
مشخصات محصول :
کود زیستی مایکوریزی/قارچ دارویی گانودرما/قهوه گانودرما/الکل /محلول ضدعفونی دست