موبایل ربات موبات پیشرفتهQV-MOBOT1-PRO، این ربات یک ربات متحرک کوچک میباشد که از نظر تقسیم بندی ربات‌ها از نظر نوع حرکت، عضو خانواده ربات‌های متحرک چرخدار محسوب میشود.
واحد/سازمان: شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم ولتاژ
مدیر عامل : امید بارزی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : بلوار راه اهن شهرک صنعتی شماره ۳ نبش خیابان صنعت ساختمان سفالی سه طبقه
مشخصات محصول :
موبایل ربات موبات پیشرفتهQV-MOBOT1-PRO، این ربات یک ربات متحرک کوچک میباشد که از نظر تقسیم بندی ربات‌ها از نظر نوع حرکت، عضو خانواده ربات‌های متحرک چرخدار محسوب میشود.