تولید بروزترین و خاص ترین محصولات کشاورزی دنیا مانند گوجه سیاه که حاصل عملیات خوب کشاورزی هستند و ترویج و فرهنگ سازی کشت های جایگزین
واحد/سازمان: سبز اندیشان سالم کشت آسیا
مدیر عامل : ساسان کفائی
وضعیت محصول : نمونه تجاری سازی شده
آدرس : رفسنجان، ابتدای جاده تهران، سازمان مرکزی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان
مشخصات محصول :
تولید بروزترین و خاص ترین محصولات کشاورزی دنیا مانند گوجه سیاه که حاصل عملیات خوب کشاورزی هستند و ترویج و فرهنگ سازی کشت های جایگزین