محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی بر پایه گیاهان دارویی استان کرمان
واحد/سازمان: فرتاک گستر آویش
مدیر عامل : خاطره پورگهردی
وضعیت محصول : نمونه تجاری سازی شده
آدرس : سیرجان بلوار عباسپور خیابان گلشن نبش گلشن
مشخصات محصول :
محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی بر پایه گیاهان دارویی استان کرمان