چرخاننده وب کم با استفاده از کنترل از راه دور، دستگاه چرخاننده وب کم با استفاده از کنترل از راه دور، وب کم های ساه را تبدیل به یک وب کم چرخاننده می کند
واحد/سازمان: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان
مدیر عامل : محسن شمسی
وضعیت محصول : نمونه آزمایشگاهی
آدرس : کرمان بلوار جمهوری، بلوار هوشنگ مرادی خیابان هاتف اصفهانی، سمت چپ ساختمان سوم
مشخصات محصول :
چرخاننده وب کم با استفاده از کنترل از راه دور، دستگاه چرخاننده وب کم با استفاده از کنترل از راه دور، وب کم های ساه را تبدیل به یک وب کم چرخاننده می کند