تولید فراورده های زیستی مختلف برای جایگزینی کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی و محصولات گلخانه ای
واحد/سازمان: شرکت سبزینه پارس ریشه افزا
مدیر عامل : حسین علایی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان، مرکز رشد و کارافرینی دانشگاه ولی عصر(عج)
مشخصات محصول :
تولید فراورده های زیستی مختلف برای جایگزینی کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی و محصولات گلخانه ای