شرکت دانش سبز ماهان: تولید کودهای کمپلکس کلاته با پایه جلبکی شرکت زیست فناور گستر روناک: تولید کودهای زیستی باکتریایی با فرمولاسیون هوشمند
واحد/سازمان: شرکت دانش سبز ماهان و زیست فناور گستر روناک
مدیر عامل : • شرکت دانش سبز ماهان: فریناز برقعی • شرکت زیست فناور گستر روناک: الهه واثقی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی عصر، مرکز رشد
مشخصات محصول :
شرکت دانش سبز ماهان: تولید کودهای کمپلکس کلاته با پایه جلبکی شرکت زیست فناور گستر روناک: تولید کودهای زیستی باکتریایی با فرمولاسیون هوشمند