فروت ست راگه، میکروپلاس راگه، پست هاروست راگه کود زیستی بیوراگه
واحد/سازمان: شرکت مهر آذران نهاده گستر دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مدیر عامل : فهیمه زادصالحی، وحید مظفری
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : رفسنجان دانشگاه ولی عصر (عج)، مرکز رشد واحدهای فناوری
مشخصات محصول :
فروت ست راگه، میکروپلاس راگه، پست هاروست راگه کود زیستی بیوراگه