آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات
واحد/سازمان: شرکت برق منطقه ای کرمان
مدیر عامل : جناب آقای مهندس حبیبی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : خیابان شهید عباسپور – شرکت برق منطقه ای کرمان
مشخصات محصول :
آشکارسازی اتوماتیک خطاهای مقره و یراق آلات