تستر سیستم ناوبری vor
واحد/سازمان: مرکز علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مدیر عامل : اقای غلامحسین جان کرمانی
وضعیت محصول :
آدرس : بلوار حجاج مرکز اموزش علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مشخصات محصول :
تستر سیستم ناوبری vor