برش موتور پیستونی 10-470-C، مدل موتور پیستونی با برش عرضی سیلندر موتور چهار مرحله ای جهت آموزش
واحد/سازمان: مرکز علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مدیر عامل : اقای غلامحسین جان کرمانی
وضعیت محصول :
آدرس : بلوار حجاج مرکز اموزش علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مشخصات محصول :
برش موتور پیستونی 10-470-C، مدل موتور پیستونی با برش عرضی سیلندر موتور چهار مرحله ای جهت آموزش