تستر سیستم ناوبری ADF، با استفاده از این تستر میتوان اجزا سیستم ناوبری ADF را تست ، تنظیم ، تعمیر و تعمیر اساسی کرد. همچنین میتوان جهت پرورش و اموزش دانشجویان رشته های فنی هوانوردی از ان بهره جست.
واحد/سازمان: مرکز علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مدیر عامل : اقای غلامحسین جان کرمانی
وضعیت محصول : نمونه اولیه
آدرس : بلوار حجاج مرکز اموزش علمی کاربردی هواپیمایی ماهان
مشخصات محصول :
تستر سیستم ناوبری ADF، با استفاده از این تستر میتوان اجزا سیستم ناوبری ADF را تست ، تنظیم ، تعمیر و تعمیر اساسی کرد. همچنین میتوان جهت پرورش و اموزش دانشجویان رشته های فنی هوانوردی از ان بهره جست.