دستگاه ضد عفونی دست KBTO
واحد/سازمان: اداره کل انتقال خون استان کرمان
مدیر عامل : دکتر روح ا... میرزایی
وضعیت محصول : نمونه اولیه
آدرس : بلوار 22 بهمن - اداره کل انتقال خون استان کرمان
مشخصات محصول :
دستگاه ضد عفونی دست KBTO