تولید میلورم جهت تغذیه دام طیور و آبزیان. با توجه به کمبود منابع پروتینی در جیره های خوراک دام طیور و آبزیان یافتن منبع غنی از پروتیئن میتواند جایگزین خوبی در این صنعت شود.
واحد/سازمان: واحد فناور بایو پروداکت
مدیر عامل : لاله یزدانپناه گوهرریزی
وضعیت محصول : فروش انبوه
آدرس : بلوار صدوقی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان
مشخصات محصول :
تولید میلورم جهت تغذیه دام طیور و آبزیان. با توجه به کمبود منابع پروتینی در جیره های خوراک دام طیور و آبزیان یافتن منبع غنی از پروتیئن میتواند جایگزین خوبی در این صنعت شود.