ساخت مصنوعات فیروزه ای با خاک فیروزه و ضایعات کارگاه های فیروزه تراشی و ترکیب فیروزه با هنرهای دستی از جمله، منبت، مشبک و معرق
واحد/سازمان: شرکت فیروزه پویان مهر
مدیر عامل : شهربانو طهماسبی آبدر
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : شهربابک-ابتدای بزرگراه خلیج فارس، خیابان قائم، میدان قائم، خیابان دانشگاه
مشخصات محصول :
ساخت مصنوعات فیروزه ای با خاک فیروزه و ضایعات کارگاه های فیروزه تراشی و ترکیب فیروزه با هنرهای دستی از جمله، منبت، مشبک و معرق