کنترل کننده تنش شبکه های توزیع برق،وسیله ای است مرتبط با حوزه تجهیزات مکانیکی شبکه های توزیع برق، که میتواند بعنوان یک وسیله حفاظتی، گسترش حوادث خطوط فشار متوسط را کاهش دهد.
واحد/سازمان: شرکت مبتکران تجهیزات فشار قوی برق کارمانیا
مدیر عامل : آقای مهندس عباس محمدحسنی
وضعیت محصول : نمونه عرضه شده به بازار
آدرس : کرمان، چهارراه سمیه، ابتدای بلوار فردوسی، مجتمع نور، طبقه دوم واحد 20
مشخصات محصول :
کنترل کننده تنش شبکه های توزیع برق،وسیله ای است مرتبط با حوزه تجهیزات مکانیکی شبکه های توزیع برق، که میتواند بعنوان یک وسیله حفاظتی، گسترش حوادث خطوط فشار متوسط را کاهش دهد.