کپسولهای ژلاتینی سازگار با محیط زیست، حاوی مواد غذایی گیاهان و آب، منطبق با شرایط مختلف آب و هوایی از جمله مناطق گرم و خشک
واحد/سازمان: رهپویان افضلی پور
مدیر عامل : محمدرضا رضائی فر
وضعیت محصول :
آدرس :
مشخصات محصول :
کپسولهای ژلاتینی سازگار با محیط زیست، حاوی مواد غذایی گیاهان و آب، منطبق با شرایط مختلف آب و هوایی از جمله مناطق گرم و خشک