چاپ        ارسال به دوست

دانشگاه صنعتی امیر کبیر باهمکاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند

"ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی"

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پارک علم و فناوری استان کرمان شـرکت راه آهن جمهوري اسلامی ایران با همکاري معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري و بـا توجه به ضـرورتهـاي فوري وحیاتی درحوزه صـنعت حمل و نقل ریلی، بنا دارد "ایده بازار صنعت حمل و نقل ریلی" را برگزار نماید.

تاضـمن شناسـایی ظرفیتهـاي نهفته در پاركهاي علم و فناوري و مراکز رشـددانشـگاهی،طرحها، محصولات و فناوريهاي دانش بنیان را در معرض خریـد و فروش صـنعت حمل و نقل ریلی،سـرمایه گـذاران، بنگاههاي اقتصادي و بهره برداران قرار دهد. در این طرح بنا است ضمن استانداردسازي فرآیندعرضه و تقاضا درحوزه کسب و کـار و محصولاـت دانش بنیان، علاوه بر توسـعه بازار و فروش، زمینه هاي سـرمایه گـذاري و خرید حرفه اي توسـط سـرمایه گـذاران وشـرکت راه آهن ج.ا.ا فراهم گردد.

در این برنـامه که به عنوان"ایده بازارصنعت حمل و نقل ریلی" نام گـذاري شده است،طراحان و فناوران صاحب طرح درچهار محور

 

"اینترنت اشـیا، هوش تجاري، خدمات الکترونیک و افزایش بهره وري و تخصـیص منابع"

میتوانند براي اختراعات،فناوريها و محصولات خود سـرمایه گـذار پیـدا نموده و یا آنها را به فروش برساننـد. هدف از برگزاري این

برنامه، پیوند هرچه بهتر بین شـرکت راه آهن ج.ا.ا باصاحبان طرح و فناوري، دانشـگاه،صاحبان سرمایه و

صاحبان صـنعت از یک طرف و ازطرف دیگر ایجاد زیرساخت به منظور تجاري سازي طرحهاي کاربردي در

حوزه صنعت حمل و نقل ریلی میباشد.

از این رو به اطلاع  واحـدهاي فناور مسـتقر در پارک و مراکز رشد تابع  که صـاحب طرح، محصول و یا فناوري مرتبط باحوزه صـنعت حمل و نقل ریلی و متقاضـی جذب سـرمایه گذار یا فروش محصول می باشند، می رساند مشخصات

طرح و یـــا فنــاوري خــود را ازطریق آدرس ir.rai.ideabazar.www ارسـال نماینـد.

شایان ذکر است ایده بازار دانشـگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی شرکت راه آهن جمهوري

اسـلامی ایران و وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري در اجراي این برنامه درسال1398 معرفی میشود. در

صورت وجود هرگونه ابهـام و یـا سوال با دبیرخانه رویـداد، ایـده بازار دانشـگاه صـنعتی

امیرکبیر، تلفن:66175937 – 66416952و نمابر:89772751 تماس حاصل فرمایید.


١٠:٥٥ - سه شنبه ١١ تير ١٣٩٨    /    عدد : ١٥٣٥    /    تعداد نمایش : ٩٦خروج